รวบรวมข่าวเกมส์มือถือ เกมส์ออนไลน์ ความเคลื่อนไหววงการเกมส์เมอร์ อัพเดตให้ถึงมือ ผู้รักในการเล่นเกม

สานฝันการเป็น‘นักสร้างเกม’กับสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาเกม

สาขาเกม ในมหาลัย

อีกขั้นของชาวเกมเมอร์ทั้งหลายคงไม่พ้นกับการใฝ่ฝันที่จะเป็น ‘นักสร้างเกม’ ได้ออกแบบเกมตามความชอบและได้เติบโตในวงการอุตสาหกรรมนี้

และเมื่อมีฝัน เราก็ต้องสานฝันให้เป็นจริง วันนี้เราจะมาแนะนำสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเกม ตามมาดูกันเลยยยย

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ และหลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 882,520 บาท

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีเพน  สหรัฐอเมริกา จัดตั้งหลักสูตรนี้เพื่อสอนเกี่ยวกับดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างเกม และเนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ ค่าเรียนจึงสูงกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต 
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 390,100 บาท

เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับการพัฒนาเกมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เน้นให้นักศึกษาลงมือปฎิบัติจริง ทุกวิชาครอบคลุมและตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเกม

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตรประมาณ 354,180 บาท

    หลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากการีน่า ออนไลน์ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เน้นการสร้างเกม, สื่ออินเตอร์แอกทีฟ และเรียนรู้การจัดการ E-Sport แบบมืออาชีพ รวมทั้งสนับสนุนด้านการฝึกงาน นอกจากนี้นักศึกษายังได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Dongseo University, Full Sail University, Ritsumeikan University เป็นต้น

4. คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 304,500 บาท หรือ 39,000 บาท/เทอม

     เป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องการออกแบบสื่อและเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียที่เข้ากับปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก คือ เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล, เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ และการพัฒนาเกม

5. คณะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรการออกแบบอินเตอร์แอกทีฟและเกม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตรประมาณ 336,700 บาท

     หลักสูตรการออกแบบอินเตอร์แอกทีฟและเกม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาเลือก คือ กลุ่มวิชาชีพเลือกอินเตอร์แอกทีฟ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ที่สามารถปฎิสัมพันธ์กับคนได้ และกลุ่มวิชาเลือกเกม ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟฟิกสำหรับใช้ในเกมแบบ 2 มิติ 3 มิติ รวมถึงออกแบบตัวละครและฉาก การันตีความเก่งกาจของเด็กสาขานี้ด้วยเกม Hospital Haunted be Lost เกมสยองขวัญที่ดังไกลถึงต่างประเทศ

6. คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตรประมาณ 280,000 บาท

     เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการออกแบบมัลติมิเดีย ออกแบบเกมคอมฯ, ภาพเคลื่อนไหว, องค์ประกอบของภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องราวหรือการผลิตสื่อประเภทต่างๆ

7. คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ค่าเทอมตลอดหลักสูตรประมาณ 280,000 บาท

     คณะนี้เน้นการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบและพัฒนาเกมที่น่าสนใจที่สุด เนื่องจากหลักสูตรนี้มีการปรับให้เข้ากับยุคสมัย รวมถึงความต้องการในวงการนักพัฒนาเกมปัจจุบัน

8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการพัฒนาสื่อประสมและเกม สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตรประมาณ 256,000 บาท

       สาขานี้เป็นสาขาที่สอนการสร้างเกมโดยเฉพาะ ถูกปรับปรุงขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งเพื่อสอดรับกับความต้องการของนักศึกษาที่สนใจอยากจะเป็นนักพัฒนาเกม

sponsor by casinofevers

รวบรวมข่าวเกมส์มือถือ เกมส์ออนไลน์ ความเคลื่อนไหววงการเกมส์เมอร์ อัพเดตให้ถึงมือ ผู้รักในการเล่นเกม

     รวบรวมข่าวเกมส์มือถือ เกมส์ออนไลน์ ความเคลื่อนไหววงการเกมส์เมอร์ อัพเดตให้ถึงมือ ผู้รักในการเล่นเกม

     รวบรวมข่าวเกมส์มือถือ เกมส์ออนไลน์ ความเคลื่อนไหววงการเกมส์เมอร์ อัพเดตให้ถึงมือ ผู้รักในการเล่นเกม

Keep In Touch

Sponsor